منطقه علاالدینی

منطقه علا الدینی ناحیه ای وسیع دردامنه ی رشته کوه زاگرس ومرزبین استانهای کهگیلویه وبویراحمد - خوزستان وچهارمحال وبختیاری قراردارد . هم اکنون ازطرف جنوب به شهرستان بهمئی ازشمال به شهرستان باغ ملک ازشمال شرق به لردگان وکوه های لیراو ازشرق به شهردیشموک وازغرب به شهرستان رامهرمز محدود وتقریبا"روی مدار 30درجه شمالی ونصف النهار 50 درجه شرقی واقع است . وازهمه مهم تراین منطقه مهم ودارای اوضاع جغرافیایی مختلف ازجمله دشت کوه وجنگل انبوه می باشدبیشترسرزمیت این منطقه رادره های عمیق وکوهای سربه فلک کشیده وزمین های ناهموار تشکیل میدهند وکمتر دشت وجلگه دراین منطقه پیدا می شود.

*وسعت منطقه علاالدینی

منطقه علا الدینی ناحیه ای وسیع دردامنه ی رشته کوه زاگرس ومرزبین استانهای کهگیلویه وبویراحمد - خوزستان وچهارمحال وبختیاری قراردارد . هم اکنون ازطرف جنوب به شهرستان بهمئی ازشمال به شهرستان باغ ملک ازشمال شرق به لردگان وکوه های لیراو ازشرق به شهردیشموک وازغرب به شهرستان رامهرمز محدود وتقریبا"روی مدار 30درجه شمالی ونصف النهار 50 درجه شرقی واقع است . وازهمه مهم تراین منطقه مهم ودارای اوضاع جغرافیایی مختلف ازجمله دشت کوه وجنگل انبوه می باشدبیشترسرزمیت این منطقه رادره های عمیق وکوهای سربه فلک کشیده وزمین های ناهموار تشکیل میدهند وکمتر دشت وجلگه دراین منطقه پیدا می شود.

 

  

*کوه های منطقه علاالدینی 

1- کوه انجیر: در3کیلومتری ستلون وابولفارس می باشد .

2- کوه بنگشتان:درمغرب رودتلخ بهمئی.

3- کوه شاه نشین:درمشرق رود تلخ .

4- کوه سفید :ازشهرلنده شروع می شود وآخر آن به ارتفاعات قلعه علاء میرسد .

5- کوه سیاه :درطرف شرقی کوه سفید جزء شهرلنده.

6- کوه لیراو:درشمال منطقه دیشموک میباشد.   

*قلعه ودژهای قدیمی علاالدینی

 

1- قلعه قلاتک:واقع درکوه بنگشتان رودتلخ.

2- قلعه نجف:دریک منطقه کوهستانی بین ابولفارس ورودتلخ.

3- دژ؛یااشکفت قله :غاری هولناک وپرپیچ وخم است درابولفارس.

4- قلعه منگشت:درارتفاعات وهفت کیلومتری شهر صیدون

5- قلعه آبتی:درارتفاعات کوه تنبلان درهشتادکیلومتری شهرستان بهمئی.

6- اشکفت احمدبید:دژی کوهستانی وغیرقابل نفوذ است درقسمتی ازکوه سیاه به نام ملکی وسی کیلومتری علاواقع است.

7- قلعه شاه منصور:درمنطقه کوهستانی ودرتنگ لیراوبهمئی سردسیر(دیشموک)واقع است.  

 

      *رودخانه های مهم منطقه علاالدینی

 

1- رودخانه تلخ:درمنطقه رودتلخ درشهرستان بهمئی .

2- رودخانه علا:ازکوه های لیراوودلی سرچشمه می گیرد.

3- رودخانه بوالفیرس:ازکوه بنگشتان ورودتلخ تا تنگ ابوالفارس.

4- رودخانه صیدون:ازکوه منگشت درصیدون سرچشمه می گیردوتاروستای علا ادامه دارد.

5- رودخانه پوتو:ازکوه تنبلان سرچشمه می گیردوتاروستاهای خیجه وماماتین رامهرمزکه به رودخانه علامی پیوند

*دریاچه ها وبرم های آب درمنطقه علاالدینی

1- دریاچه برم سیاه:درمنطقه رودتلخ به فاصله 47 کیلومتری شهرستان بهمئی .

 

2 - برم امام زاده عبداللّه: درفاصله 2 کیلومتری مرقدمطهر امامزاده عبداللّه درصیدون.

 

3- برم جمال:درمنطقه سرله ازتوابع بخش میداوود واقع است.

 

 

 

*امام زاده ها واماکن مقدس منطقه علاالدینی

 

1- امام زاده عبداللّه: معروف به (شاهزاده عبداللّه) درارتفاعات بخش صیدون.

2- امام زاده بابای زبیر(ع): در3کیلومتری بخش صیدون.

3- امام زاده سیدبهزاد:در300متری بخش صیدون.

4- امام زاده زین العابدین:واقع درقلعه علا توابع بخش صیدون.

5-امام زاده میرعبداللّه:واقع درارتفاعات تنگ چویل ازتوابع قلعه علا.

6- امام زاده مرتضی علی(ع):ازتوابع بخش میداوود.

7- امام زاده عباس (ع):درمنطقه دالان ازتوابع بخش میداوودواقع است.

8- امام زاده ابراهیم مالک:تنگ پیرموردازتوابع رودتلخ در80کیلومتری شهرستانبهمئی

     *اعتقادات وباورهادرمیان علاالدینی ها

علاالدینی ها همچون دیگر مناطق عشایر نشین استان دارای عقایدوباورهایی برای خودبودندکه یاازنسل های گذشته خود به ارث برده اند یابراساس تجربه به باوررسیده اند:

1- درآتش آب نمی ریختند :زیرا آن را بدشگون میدانند.

2- همه ی اعضای خانواده باید سحر خیزباشند وخواب صبح رانشانه ی خواب بودن بخت واقبال میدانند.

3- شب ها خانه هاراجارونمی کنند.

4- اگرپای کسی بخاردحتما"برای آنهامهمان می آید.

5- اگرکف دست کسی بخاردحتما"به اوهدیه ای میرسد.

6- کوتاه کردن بدون دلیل گیسوان زنان ودختران رانامیمون می دانند.

7- خروسی راکه دیروقت می خواند می کشند.

8- مرده راشب تنهانمی گذارند .

9- درشب ازمشک آب نمیخورند.زیرامعتقدندزیرمشکها اجنه می خوابد.

*ولی اکنون به مرورزمان ودراثرمهاجرت ورفت وآمدباشهرهاتحصیل فرزندان کم کم این اعتقادات وباورها رنگ وروی خودراازدست می دهند.*

 

*اعتقادات مذهبی علاالدینی ها

علاالدینی هامردمانی مسلمان وشیعه دوازده امامی هستند. مردمی باصداقت بسیارساده باصفاوصمیمیت بوده وتکالیف شرعی خودراتاجایی که اطلاع داشته باشندبه خوبی انجام میدهند. به پیامبر(ص)وأئمه اطهارعلیهم السلام علاقه فراوان نشان میدهند سادات را زیاداحترام می کنند.وقدم آنهارا مبارک میدانند واعتقادی راسخ دارند.

 

 *اعتقادات مردم بهمئی

مردم بهمئی عموما"مردمی مسلمان شیعه وبااعتقادات محکم می باشند ارادت عجیبی به امامان واماکن مقدس دارند ودرگذشته های دورخیلی ازاین قوم برای زیارت مشهدمقدس یاکربلای معلی باپای پیاده رنج سفرراتحمل کرده وعاشقانه خودرابه اماکن مذهبی ومقدس خودرامی رساندند.

 

 

 

 

*آداب وسنن درطایفه علاالدینی

درمیان عشایرایران هرایل آداب وسنن مخصوص به خود رادارند:

1- هنوزهم به پیرمردان وبزرگان را احترام وبه حرفهای آنها گوش میدهند .

2- دارای صفا وصمیمیت هستند ونسبت به هم عشق می ورزند .

3- درمیانجیگری ورفع اختلافات پیش قدم هستند .

4- به دختران ارث نمی دهند .

5- درروزتشیع جنازه ی اموات تیراندازی می کنند.

6- درهنگامی که قتلی روی می دهدبه غارت وچپاول احشام واموال قاتل وبستگان اومی پردازند.

7- پسرها رابیشترازدخترهااحترام می کنند .

8- گرفتن انتقام ازدشمن راازیادنمی برند.حتی اگرچندنسل بگزرد.

9- زنان درمراسم بزرگان وعزیزان موهای خودرامی برند .

10- زنان رابه ندرت طلاق میدهندوآن راکاری ناپسند میدانند.

 

 

*وضعیت فعلی علاالدینی ها

به جزآخرین نفرکشته شده بین تیره ها ی علاالدینی که درسال1363 رخ داده است.همه .قتلهای پیشین دردوران حکومت پادشاهان گذشته ونظام منحوس پهلوی ودوران خان خانی روی داده است , ولی به لطف خداوند بزرگ وبه برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی وهمچنین به  برکت خون شهیدان وطن وبه علت رشدفرهنگی که طایفه علاالدینی دردوران 32ساله ی انقلاب اسلامی داشته وبازگشایی مدارس وتحیصیل فرزندان آنان در دبیرستان ها ودانشگاه ها وباز شدن  راه های ارتباطی وجاده  ها ورفت آمد به شهرها وآشناشدن با برخوردهای اجتماعی وهمچنین همرزم بودن فرزندان این تیره ها در جبه های حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس وشاغل شدن در نهادها وادارات دولتی وارگان ها انقلابی مانندسپاه پاسداران جهاد سازندگی کمیته ی امدادامام خمینی (ره)ونهضت سوادآموزی وهمچنین نیروهای نظامی و... به حمدالله ریشه تمامی اختلافات گذشته ازبین رفته وهم اکنون همه ی افرادتیره های علاالدینی ازبزرگ وکوچک ,زن ومرد, کارمندوبیکار,دامداروکشاورز همه وهمه باهم ودرکمال آرامش صفاوصمیمیت  زندگی می کنند . سعی درآشنا شدن بیشترباهم دارند وباگرمی ازهم استقبال وازجنگ وجدالهای بی مورداجدادونیاکان خوداحساس شرم می نمایندوبه طورکلی برخوردهای نامناسب گذشته را فراموش کرده اند .

 

/ 1 نظر / 50 بازدید