اشعاری در فقدان سردار ایل

اِیسُو که اَدَس رَهد باور کُنیم                 پُرس و جواَ باختر و خاور کنیم !

دُدَرَل پَل ایبُرِن اَبهر او                     جاهِلَل کَد ایبرن اَبهر او

ایلِ پندی هم، دیَه خَسش نیکنن         پوزِ برنُوَل دیهَ تَش نیکنن

تیرو بور و تَل همه نم ایکشن             طیفِیَل اَ بهر او غم ایکشن

سیل و مَیلِس ایکُنن گوشونَه نی          شیر زردِ حیله در کاشونه نی

پرس وَهر کی ایکنم، لیک ایزنهِ           داستان اَ کارَلِ  نیک ایزنه

بل بگردم کُه وَ کُه ، جُسِش کنُم                    اَ زدنا و دِزگِلی پُرسش کنم

از َقلات پرسیدم و او گریه کرد          چون دنا و دِز گِلی هم گریه کِرد

 

ایسو: حالا     کد: کمر، قد   ددرل: زنان و دختران    برنول: تفنگ برنو      پل: گیسو       طیفیل: اقوام و خویشان                 ایل پندی: اقوام عزادار      سیل: نگاه  میلس- لامردون

قلات و دزگلی: کوههای اطراف رامهرمز       دنا: کوه معروف بهمئی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید