کلخنگ آجیل بهمیئ


کلخونگ نوعی درخت از تیره بنه است که دارای دانه های شبیه به بنه است اما کوچکتر وریزتر  از آن است  این گیاه اغلب در سنگها وشیارهای کوها می روید میوه کلخنگ با مخلوطی از چند گیاه برای سینه درد مفید است وحافظه را تقویت می کند

/ 1 نظر / 33 بازدید
آریای یی فر بیمه البرز

بن و کلخنگ وااااااااااااااااااای