شناخت ایل بزرگ بهمئی

 • بهمئی شامل مهمدمیسا نری موسی علائ الدین 
 • بهمئی ها در مناطق بهمئی سردسیر(دیشموک) ، بهمئی گرمسیر(لیکک) و قسمتهایی از خوزستان(صیدون)اعلا پتک جلالی زندگی میکنند. اکثریت این مناطق را بهمئی ها تشکیل میدهند اما در کنار آنها طوایف دیگری هم وجود دارند که البته به نسبت بهمئی ها در اقلیت هستند.برای نمونه طوایف ساکن در بخش دیشموک به سه دسته  تقسیم می شوند که عبارتند از:
 •  بهمئی ها ، سادات ، طیبی ها و غیروکه در این بین ، بهمئی ها بیش از 97 در صد از جمعیت این بخش را به خود اختصاص داده اند .   
 • 1-    بهمئی ها : شامل  ، عالی محمد ،علاء الدین ، کمایی ، محمد موسی  ، نری میسا و نوروزی که محل زندگی و تقسیمات فرعی انها به شرح زیر می باشد:
 •  .
 • ۱-  عالی محمد (عالی ممد) شامل تیره های زیر می باشد .
 • -   علی خان : محل سکونت انها دره گرو   و مورخانی می باشد.
 • -     صالح : محل سکونت انها ده قاضی و باغ کلک می باشد.
 • -     محمد جعفر ( مه جافر )   محل سکونت انها دره گرو و مورخانی می باشد.
 • -  ملا طاهر : در سربیشه ، مله طاویس  و مله گوراب زندگی می کنند.
 • -   عده ای از عالی ممدها نیز در درغک و اسفندان  و دیگر دهستانهای همجوار آنها  زندگی می کنند.
 • ۲ - علاء الدینی ها : دلی ، سرگچ ، سردو ، سرهنگ ، سرپر نعمت الهی ، رود ایوک و رود سمه محل سکونت انهاست.
 • ۳ - کمایی ها : محل سکونت انها دره دهاب، امیر اباد و تلخاب می باشد . و تعدادی از انها تابستان خود را در مناطق سردسیری شرنگ گرنگو برد سفید سپری می کنند.
 • ۴- محمد موسی(مدمیسا)(madmisa) :   دهنو ، دره گرو وسربیشه محل سکونت انهاست و سرحدشان برد سفید ،موردراز و کرنگ  می باشد.
 • ۵ - نریمیسا: سرغل   دشتک ، موردراز و دیشموک محل سکونت انهاست.
 • ۶ -  نوروزی ها : به سه تیره عمده یعنی شیخ حسن ، ملک( و مرو تقسیم می شوند.
 • - تیره شیخ حسن(شامل دو خانواده بزرگ بنام خاندان داوود و خاندان سبزعلی می باشند) : در دیشموک، دشتک ، لیراب ،چندار، ریزک، رخ رش، تنگ تی و تنگ سوخته زندگی می کنند.
 • -  تیره مرو : ده احمد ،بردله و ده تل محل زندگی انهاست.
 • -   تیره ملک : محل سکونت انها شهولی، شهسواری و ریزک است . جایگاه قدیمی شان تنگلا  بوده که الان خالی از سکنه می باشد. سرحدشان دل افروز است که مرمیسایی ها و نری میسایی ها نیز در انجا حضور دارند.
 • 2-    سادات: شامل ، سادات عباسی،‏‏ درویش ها ، سادات میرسالاری و  سادات شاه غالب میباشد . .
 • سادات عباسی در دیشموک و امیر اباد و سادات میرسالاری در فارتق ساکنند . درویش ها  در گراب و تنگ گوردالو ساکنند.  اما سادات شاه غالب در سیلاب وکلوار زندگی می کنند که اخیرا بخشی از ان از بخش دیشموک جدا شده و به بخش مارگون یاسوج پیوسته است.
 • ۷ -طیبی ها : بخش اندکی از طیبی ها در شهر دیشموک و اجم زندگی می کنند. و مابقی انها در بخشی دیگر بنام چاروسا به مرکزیت قلعه رئیسی مستقرند
/ 0 نظر / 125 بازدید