خدا سه چینه یه جا داد به بهمئی

غیرت
مردانگی
سفره داری
بهمئی و دست گشاده.... نوش جان

بر گرفته از همتباران بختیاری