گو دا چه خشه برف بزنه ره شول شلی بوی

گو هونتون منه عشایری منه تو گلی بوی

گو تو گلی توک بکنه سره برده چاله

گو هیمیل منه برده چاله بوی هم کتری بویو