تقدیم به همه دوستان گلم و همه محمدموساییهای عزیز....