1. بی خانم توکِل بزن کِل رسا کل         رومزِغارت کنیم بریم سِی هفت کل

  بی خانم توکل بزن ایل خَوَرکن        فرجلاشیرنَرَزیتر خَوَکن

  بی خانم رَدسرقله خداخدا کِ         هرکه رَهرکه اُمدپُرس خانطلا کِ

  بی خانم مینا شه کَند گُدیاباوامد         فرجلا وجعفرم بیان سلامت

  بی خانم مینا شه کَند رفته مِنِ پیر      دَلَفُ نذر اکنم خان نَخَره تیر

  بی خانم چادرکند دسماله وردا          برنووَه وَدَس گِرُدغِشَنَ دِردا

  بی خانم کل اِزنه ازیر چندار            ثقفی جونَ نَبُرد توپَ کنه بار

  بی خانم،کل فاطمه گوهر سه تاتو     وَریسید پَل بورید سی خانطلا تو

 2. فاطمه تووَمبده جعبه فشنگی          من سَرُم پیت اِخره بالون جنگی