گل محمد عبدمحمد سنگریه بردی       نالۀ توپ ایایه دروش نخردی

گل محمد عبدمحمد شیردوقطاری       نذبه داده خانطلا توپ بیاری

گل محمدمهلت بده تاروزبشینه          ردوابو قهرمونی خان ببینه

توپ زرد خارجه ایران گراوش       دیدمش واگل محمداکردخرابش

گل محمدنبرنبرصندوق شایه          مراخوی چول بکنی قلی علایه

گل محمد ونربیو،حسن وریشه        ازاردوی دولتی نهلید یکیشه

گل محمدوساولک پیت دادسبیله         یادی بووروچری زیدوکیله

گل محمد عبدمحمد-یوسف سرهنگ    اخاسن هفت سال دیه باشاکنن جنگ

سرتنگ تاپای تنگ گاله سه تیر         گل محمدعبدمحمدوجرنه سیر

فرجلاگُ گل محمد-گُ بله جونم        سنگرجل زردلَ بده نشونم

کهگیلوپاک شاهدین بای شاه جنگم     گل محمدمسلسل سی روز تنگم

جرگرهس صحرای علاچارکه گردتش   گل محمدوبنه لم برداسب سرکش

روچری وجم جمه مازه وباره          گل محمدداوطلب توپ بیاره

گل محمدعبدمحمدسبیل پلنگی        جرگرهس صحرای علاهیچوقت نه لنگی

گل محمدونربیووروی مازه          بکشید جل زردل پالتو دارازه

امیدورام خوشتون اومده باشه این عکس بالای هم برگرفته از فیلم کای لوراس هستش...