وای پل بووندین پل بووندین های گل آهای گل

های چوکنارترکه فلوس های گل آهای گل

وای تا بیان رهد وابوون های گل آهای گل
...

وای شازده دوماد با عروس های گل آهای گل

وای پل بووندین پل بووندین های گل آهای گل

های چوکنارترکه انار های گل آهای گل

وای تا بیان رهد وابوون های گل آهای گل

وای شازده دوماد کد هوارهای گل آهای گل
های گلمی دی گل باو دلمی ای گل

قربون ره رهدنت رو رو قطاره گلمی دی گل باو دلمی ای گل

کاشکی که شو بگرم به کل مالت گلمی دی گل باو دلمی ای گل

بد کردم یه تار ز میت با خوم نبردم گلمی دی گل باو دلمی ای گل

بس بدوزم کفنم هر وقت که مردم گلمی دی گل باو دلمی ای گل
.............................