سلام دوباره خدمت گوول اینبار سراغ گوو و گرامی خود آقای سجاد پور فتاحی رفتیم تا یه یار یار بهمئی سیمون بخونه اینجا روستای چیت انبه شهید چرومی مشغول تولک زدن بیدیم که آقا سجاد خوندنش گرو امیدوارم لذت ببرید