واژه لری                                          برگردان فارسی                                                  تلفظ

 او                                                         آب                                                              O

آسیو                                                     آسیاب                                                  Aseio

آخون                                              اصطلاحی در خرمن کوبی                                        Axun  

آربیز                                                الک ، غربال                                                              Arbiz

ایشا                                              شما ، از شما ،شما ها                                        Eysha 

ایسو                                             باز هم                                                                    Eyso

برد                                                سنگ                                                            Bard

بره                                               برو                                                                  Bara

بو                                                 پدر                                                                    Bo

بنگ                                              بانگ ، صدا                                                     Bong

بنگشت                                       گنجشک                                                            Bengesht

بی یک                                        با هم                                                          Bey yak

بورگ                                          ابرو                                                                  Borg

پرچ                                            قطره                                                              Perch

تاهته                                        عمو                                                                Tahta

تار                                             جدا                                                                    Tar

تو                                              اتاق ، منزل                                                         Tu

تش                                           آتش                                                                  Tash

پل                                            مو                                                                        Pal

جر                                           جنگ ، دعوا                                                                Jar

جیا                                           جدا                                                                       Jia

دور                                          دختر                                                                       Dovar

دی                                          مادر                                                                     Die

درو                                         دروغ                                                                               Doru

دهون ﴿ چیل ﴾                        دهان                                                              Dohun  --- chil

دالو                                      پیر زن                                                                  Dalu

هالو                                  دایی (برادر مادر )                                                              Halu

خش                                 خوب ، خوش ، شاد                                                                     Khash

زر                                        زیر                                                                       Zer

رهتن                                رفتن                                                                     Rahtan

گهتن                                گفتن                                                                                

سی                               برای                                                                          See

زئون                                زبان                                                                        Zaon

قارون                               قرآن                                                                          Gharun           

کردن                             کردن ، انجام دادن                                                           Kerdan     

ککا                                  برادر                                                                       Kaka

گپو                                 بزرگ